Anunțuri

REZULTATELE

Probei scrise şi interviului la concursul pentru ocuparea

unui post de administrator patrimoniu – studii superioare – durată nedeterminată, normă întreagă la

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”CONSTANTIN IOAN MOTAŞ” MEDIAŞ

05.01.2023

nr.crt. cod Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Rezultat

1 adm50 77 80 78,5 admis

2 adm38 NEPREZENTAT

Presedinte comisie

Camelia Horsia


Plan interviuNr 2291/23.12.2022

ÎN ATENŢIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI

ȊN URMA ANALIZEI DOSARELOR PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A

UNUI POST DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU – STUDII SUPERIOARE – DURATĂ NEDETERMINATĂ, NORMĂ ÎNTREAGĂ LA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”CONSTANTIN IOAN MOTAŞ” MEDIAŞ.

Susținerea probei scrise are loc ȋn data de 05.01.2023, ora 9.00.

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut:

a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție;

Candidații vor fi prezenți la sediul unitǎţii la ora 8.45 având asupra lor actul de identitate, pix de culoare albastră.

- proba scrisă în data de 05.01.2023, ora 9.00, la sediul instituției;

- afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 05.01.2023, ora 13.00

- proba interviu în data de 05.01.2023 , ora 13.00, la sediul instituției.

- afişarea rezultatelor de la proba de interviu: .05.01.2023, ora 15.00

- afişarea rezultatelor finale: 05.01.2023, ora 15.00


Extras din HOTĂRÂREA nr. 1336/2022

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea

carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Art. 38. — (1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

(2) Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

(3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul.

(4) În cazul unui număr mare de candidați înscriși, concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se desfășoară în mai multe sesiuni, pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs.

(5) Pe baza propunerilor fiecărui membru al comisiei de concurs, în ziua în care se desfășoară proba scrisă, comisia întocmește două variante de subiecte care constau ulterior în redactarea unei lucrări.

(6) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, fiecare membru al comisiei de concurs propune un număr de întrebări de două ori mai mare decât numărul întrebărilor din fiecare variantă de test-grilă propusă candidaților. Întrebările pentru fiecare variantă de test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfășoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe.

(7) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidențialității subiectelor propuse doar până la momentul prezentării variantelor în comisia de concurs.

(8) Variantele de subiecte se semnează de toți membrii comisiei de concurs și se închid în plicuri sigilate purtând ștampila autorității sau a instituției publice organizatoare a concursului.

(9) Comisia de concurs stabilește punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele și se afișează la locul desfășurării concursului.

(10) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face pe baza cărții de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu fac dovada identității prin prezentarea cărții de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, se consideră absenți, respectiv respinși.

În situația în care un candidat a depus dosar de concurs pentru mai multe posturi și este admis la selecția dosarelor pentru două sau mai multe posturi pentru care instituția sau autoritatea publică a organizat concurs în aceeași zi și la aceeași oră, acesta se prezintă la proba scrisă pentru un singur post.

(12) După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia sunt însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de către secretarul comisiei de concurs.

(13) Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.

(14) După ora stabilită pentru începerea probei scrise este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum și a secretarului de concurs.

(15) În sala în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de informare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

(16) Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (15) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs, situație în care comisia de concurs elimină candidatul din sală, înscrie mențiunea „anulat” pe lucrare și consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

(17) Lucrările se redactează, sub sancțiunea anulării, doar pe hârtia asigurată de autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, purtând ștampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapta sus, se lipește astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se aplică ștampila autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, cu excepția situației în care există un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz în care nu mai există obligația sigilării lucrării.

(18) Candidatul are obligația de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea acestora ori la expirarea timpului alocat probei scrise, și să semneze borderoul întocmit în acest sens potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 41. — (1) În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

(2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilități și cunoștințe impuse de funcție; b) capacitatea de analiză și sinteză;

c) motivația candidatului;

d) comportamentul în situațiile de criză; e) abilități de comunicare;

f) inițiativă și creativitate.

(3) În funcție de cerințele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prevăzute la alin. (2) lit. d) și e) sunt stabilite opțional de către comisia de concurs.

(4) Pentru posturile de conducere, planul de interviu include și criterii referitoare la:

a) capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;

b) exercitarea controlului decizional; c) capacitatea managerială.

(5) Interviul se susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz.

(6) Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă și/sau practică, după caz.

(7) La proba interviu, fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

(8) Întrebările și răspunsurile la interviu se consemnează în scris în anexa la procesul-verbal, întocmită de secretarul comisiei de concurs, și se semnează de membrii acesteia și de candidat.

(9) Interviul se poate înregistra și audio/video la solicitarea membrilor comisiei de concurs, cu aprobarea președintelui comisiei. Înregistrarea video este permisă numai cu acordul scris al candidaților, obținut în prealabil, cu respectarea datelor cu caracter personal.

(10) Înregistrarea interviului se păstrează, în condițiile legii, timp de minimum un an de la data afișării rezultatelor finale ale concursului.

Art. 42. — Pentru fiecare probă a concursului se stabilește un punctaj de maximum 100 de puncte.


Nr. 2290 din 23.12.2022

REZULTATE

în urma analizei dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea

unui post de administrator patrimoniu – studii superioare – durată nedeterminată, normă întreagă la

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”CONSTANTIN IOAN MOTAŞ” MEDIAŞ

cod rezultat

adm38 admis

adm50 admis

Preşedintele comisiei,

Director, prof. Horșia CameliaAnexa 1 la H.G. nr. 1336/28 octombrie 2022

FIŞA POSTULUI ADMINISTRATOR PATRIMONIU

A. Informaţii generale privind postul


Comprtimentul administrativ

ADMINISTRATOR PATRIMONIU

1. Nivelul postului*

Nivelul studiilor

Funcţie de execuţie

SUPERIOARE

2. Denumirea postului

ADMINISTRATOR PATRIMONIU

3. Treapta profesională

4. Scopul principal al postului

ADMINISTRATOR PATRIMONIU

* Funcţie de execuţie sau de conducere.

B.Condiţii specifice pentru ocuparea postului


1. Studii de specialitate**

ECONOMICE SAU INGINEREȘTI

2. Perfecţionări (specializări)

-

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel)

Nu este cazul

4. Limbi străine (necesitate şi nivel) cunoscute

Nu este cazul

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

- rapiditate în reacții și judecată;

- abilitate de a improviza;

- capacitate de adaptare rapidă la situații neprevăzute;

- seriozitate/responsabilitate;

- hotărâre, adaptabilitate, autocontrol;

- loialitate, atitudine pozitivă;

- spirit de observație, răbdare, capacitate de comunicare


6. Cerinţe specifice***

7. Competenţa managerială**** (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale)

** În cazul studiilor medii se va preciza modalitatea de atestare a acestora (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat).

*** Se va specifica obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, după caz.

**** Doar în cazul funcţiilor de conducere.

C. Atribuţiile postului

Domeniile sunt completate cu criteriile de performanta de mai jos, cu indicatorii de performanta din fisa de autoevaluare, aprobata de Consiliul de Administratie la inceputul anului scolar si cu atributiile din regulamentele scolare

ATRIBUŢII GENERALE POSTULUI

a) gestionarea bazei materiale a unitatii de invatamant; b) realizarea reparatiilor, care sunt in sarcina unitatii si a lucrarilor de intretinere, igienizare, curatenie si gospodarire a unitatii de invatamant; c) asigurarea intretinerii terenurilor, cladirilor si a tuturor componentelor bazei didactico - materiale; d) realizarea demersurilor necesare obtinerii autorizatiilor de functionare a unitatii de invatamant; e) receptionarea bunurilor, serviciilor si a lucrarilor, printr-o comisie constituita la nivelul unitatii de invatamant; f) inregistrarea, pe baza aprobarii factorilor competenti, a modificarilor produse cu privire la existenta, utilizarea si miscarea bunurilor din gestiune si prezentarea actelor corespunzatoare compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate in evidentele si situatiile contabile; g) evidenta consumului de materiale aprobata de factorii de conducere, cu justificarile corespunzatoare; h) punerea in aplicare a masurilor stabilite de catre conducerea unitatii de invatamant, pe linia securitatii si sanatatii in munca, a situatiilor de urgenta si a normelor P.S.I.; i) intocmirea proiectului anual de achizitii si a documentatiilor de atribuire a contractelor si efectueaza achizitiile prin intermediul sistemului electronic de achizitii publice - SICAP; j)orice alte atributii specifice compartimentului, rezultand dinlegislatia in vigoare, hotararile consiliului de administratie si deciziile directorului, stabilite in sarcina sa.

ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

 1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII

1.1 Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului

- Elaborează planul de muncă anual şi semestrial pentru compartimentul administrativ în corelaţie cu planul managerial al unităţii şi îl aduce la cunoştinţă directorului şi subordonaţilor

1.2 Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului din învăţământ

- Rezolvă, cu aprobarea directorului , toate problemele ce revin sectorului administrativ-gospodăresc;

- Distribuie materialele de curăţenie şi întreţinere personalului din subordine pe baza bonurilor de consum , aprobate de director.

-Răspunde de buna planificare şi întrebuinţare a materialelor şi instalaţiilor pe care le are în subordine

1.3 Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de învăţământ

- Întocmeşte graficul de pază, procesele verbale privind predarea şi primirea serviciului de pază în şcoală;

- Ţine evidenţa concediilor de odihnă a personalului subordonat şi realizează împreună cu directorul unităţii, evaluarea anuală a acestuia ;

1.4 Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine;

- Elaborează împreună cu directorul şcolii grafice de control pentru personalul din subordine ;

- Urmăreşte aplicarea şi respectarea normelor de igienă

 1. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

2.1 Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii , pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ

- Face propuneri de înlocuire a bunurilor ce nu mai pot fi folosite ( propuneri de casare )

Se preocupă de procurarea materialelor pentru efectuarea curăţeniei şi dezinsecţiei, a altor bunuri materiale pentru intretinere si functionare , precum şi a unor bunuri si obiecte de inventar, pentru desfăşurarea activităţilor educative şi cultural sportive;

- Respinge documentele de mişcare a valorilor materiale , obiecte de inventar, mijloace fixe, ce nu corespund realităţii , informând conducerea şcolii;

2.2 Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ

- Gestionează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobiliare şi de inventar ale instituţiei , pe care le repartizează pe subgestiuni şi ţine evidenţa acestora pe surse de finanţare, întocmește și listează lunar intrările, ieşirile , centralizatorul BC, NIR.

2.3 Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale ale unităţii de învăţământ

- Intocmeste proiectul anual de achizitii cu respectareaa legislatiei.

- Intocmeste referate de necesitate pentru actiuni de dotare, aprovizionare materiala, servicii si lucrari.

- Se preocupă de elaborarea documentaţiei necesare conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a şcolii cu aprobarea conducerii unităţii şi consultarea contabilului –şef al şcolii.

2.4 Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul de inventar al acesteia şi în evidenţele contabile

- Efectuează înregistrări ale documentelor de intrare-iesire (NIR,BC,PV) în fişele de magazie, cu excepţia documentelor neaprobate.

- Realizează, împreună cu comisia de inventariere a patrimoniului din şcoală, inventarierea anuală a bazei materiale a şcolii

- Răspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor , urmăreşte utilizarea raţională a energiei electrice , gazului, apei şi a materialelor consumabile din unitate.

- Coordoneaza activitati de igienizare, reparatii la inceput de an scolar, semestrial cu proces verbal.

2.5 Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ.

- Elaborează şi ţine evidenţa bonurilor de transfer dintre unităţile /persoanele predatoare şi primitoare.

- Efectuează transferuri de materiale din şcoală către alte unităţi numai cu aprobarea directorului unităţii.

2.6 Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii

- Recuperează împreună cu diriginţii pagubele produse de elevi;

- Se ocupă de recuperarea pagubelor produse de salariații unității în conformitate cu normele legale în vigoare ( în baza documentelor legal întocmite).

- Coordonează activitatea de remediere a pagubelor materiale de orice fel din şcoală.

2.7 Responsabilităţi principale privind activitatea la casierie şi în cadrul compartimentului Contabilitate.

- Gestionarea numerarului şi a valorilor bănești primite spre administrare.

- Verificarea autenticităţii şi procesarea numerarului.

- Efectuează încasările în numerar folosind chitantierul, de la salariaţii şcolii şi alte persoane fizice, decontări pe baza documentelor.

- Efectuarea operaţiunilor de plăţi în numerar – în lei (salarii, plata navetei cadrelor didactice, burse elevi, etc.).

- Ţine evidenţa încasărilor şi plăţilor pe registre de casă separat, pentru activităţile bugetului de stat, local şi activităţi extrabugetare.

- Respinge la plată actele care nu sunt corect întocmite, cu ştersături, nu poartă viza de control financiar preventiv şi aprobarea conducătorului unităţii.

- Plăţile în numerar se fac numai persoanelor indicate în documente.

- Registrele de casă vor fi numerotate de la nr. 1 la numărul 100 iar pe ultima filă va face indicaţia – prezentul registru este numerotat de la nr.... la nr...., apoi va fi şnuruit şi sigilat, după care va fi vizat de contabilul şef.

- Sunt interzise ştersături în registrul de casă şi chitanţe; înregistrările în registrul de casă se fac pe bază de documente justificative, după executarea fiecărei operaţiuni de încasări şi plăţi.

- La începutul lucrului se va asigura în prealabil de neviolarea încuietorilor de la dulapuri ; de asemenea la părăsirea locului de muncă se vor încuia dulapurile .

- Sumele neachitate la termen se restituie băncii urmând a fi eliberate ulterior, la cerere.

- Nu se admite încredinţarea exercitării atribuţiilor altor persoane. În cazul concediului de boală şi odihnă, va fi înlocuit cu persoanele desemnate de conducerea şcolii.

- Depune la ghişeele Trezoreriei documentele de decontare (ordine de plată ,foi de vărsământ, cecuri de ridicare de numerar).

- Ridică documente de la bancă si trezorerie, îngrijindu-se ca acestea să aibă toate anexele.

- Zilnic la începerea programului de lucru se va preda registrul de casă cu documentele înscrise în ziua anterioară la contabilul şef în vederea verificării, iar când acesta lipseşte, înlocuitorului acestuia.

- Comunică în scris conducerii unităţii în 24 ore, toate plusurile sau minusurile constatate.

- Colaborează cu compartimentul contabilitate în vederea executării şi altor sarcini specifice.

- Documentele constituite vor fi clasate corespunzător şi numerotate conform instrucţiunilor în vigoare pentru arhivarea acestora.

2.8. Alte activități

- Ţine evidenţa tehnico-operativă a magaziei de materiale, a materialelor de natura obiectelor de inventar în magazie în magazie și în folosință şi a activelor fixe.

- Înregistrează documentele contabile în mod cronologic şi sistematic în evidenţa tehnic operativa.

- Execută operaţiunile contabile cu încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare.

- Întocmeşte acte justificative şi documente contabile, cu respectarea formularelor şi regulilor de întocmire şi completare, în vigoare.

- Repartizează pe bază de referate de necesitate înregistrate la registratura unității și aprobate de conducătorul unității, materiale de întreţinere, consumabile, etc.

- Întocmește contractele de inchiriere ale spatiilor temporar disponibile si realizeaza situații centralizatoare de evidenţiere a acestora şi calculare a cotei de 50% din chiriile încasate, ce urmează a fi virate în conturile Primărie.

- Intocmeste si tine evidenta contractelor de donatie, a contractelor de furnizare de produse, lucrari si servicii si a actelor aditionale la acestea, iar in cazul contractelor de utilitati urmareste termenul de expirare al acestora si intocmeste din timp documentatia necesara pentru achizitia de astfel de servicii in sistemul electronic de achizitii publice-SICAP.

- Intocmeste procese verbale de receptie la finalizarea lucrarilor si serviciilor achizitionate.

- Urmareste termenul de expirare al certificatului digital utilizat in SICAP si intocmeste din timp documentatia necesara pentru reinnoirea acestuia.

- Tine evidenta tuturor aprobarilor, verificarilor si autorizatiilor necesare( verificari periodice la instalatia de gaz, verificare ISCIR la centrala termica etc.) si la apropierea termenului de expirare al acestora intocmeste documentatia necesara pentru reinnoire sau obtinerea altor aprobari si autorizatii.

- Intocmeste situatia consumurilor lunare de utilitati pe care o inainteaza Serviciului Invatamant-Sanatate.

- In vederea implementarii Sistemului informatic integrat al invatamantului din Romania la nivelul unitatii scolare are atributii privind intocmirea situatiilor referitoare la resurse materiale si completeaza datele in SIIIR.

- Este responsabil cu receptia produselor lactate, de panificatie si a fructelor si cu distribuirea acestora elevilor din clasele I-VIII si execută lucrări de raportare lunara, semestriala si anuala privind acordarea acestora cu respectarea legislatiei in vigoare.

- Este responsabil cu protectia muncii la nivelul unitatii, realizeaza instructajul de protectia muncii pentru personalul din institutie la termenele prevazute de lege si intocmeste fisele de protectia muncii conform normelor in vigoare.

- Tine legatura cu cabinetul de medicina muncii in vederea efectuarii examenului medical obligatoriu pentru angajati si restiuirea fiselor medicale.

- Clasează şi păstrează toate actele justificative de intrări, ieșiri, fişe de magazie, registru de casa, chitantier, centralizatoare și alte documente şi răspunde de arhiva curentă a compartimentului de care răspunde, până la 31 decembrie al anului în curs.

- Documentele constituite vor fi legate corespunzător şi numerotate conform instrucţiunilor în vigoare.

- Asigurarea secretului operaţiunilor, documentelor şi lucrărilor, conform dispoziţiilor legale.

- In functie de nevoile specifice ale unitatii salariatul se obliga sa indeplineasca si alte sarcini repartizate de conducerea unitatii.

 1. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE

3.1 Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al unităţii de învăţământ

- Contribuie la dezvoltarea unui climat favorabil muncii în echipă împreună cu personalul din subordine;

- Întreţine relaţii principiale cu întreg personalul unităţii

3.2 Promovarea unui comportament asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de învăţământ

- Întreţine relaţii de colaborare cu personalul unităţii de învăţământ,

- Vine în sprijinul rezolvării situaţiilor conflictuale din şcoală , evitând orice dispute cu terţe persoane.

3.3 Asigurarea comunicării cu factorii ierarhici superiori , familia, partenerii economici şi sociali

- Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii ierarhici superiori , părinţii şi partenerii economici şi sociali ai şcolii. Are spirit de cooperare, incluzând solicitudine cu toate persoanele cu care vine în contact în unitate

3.4 Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale (art 89 alin 2 şi

art 96 alin 1 –Legea 272/2004 republicată)

- Gestionează situaţiile conflictuale dintre elevi

 1. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

4.1 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare

- Manifestă interes pentru dezvoltarea profesională şi personală, iniţiativă şi creativitate în activităţile pe care le desfăşoară

4.2 Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare

- Participă periodic la cursuri de perfecţionare în domeniu(cursuri de igiena, SSM, utilizare SICAP, etc.) , arătând disponibilitate în investiţia resurselor umane

4.3 Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor /abilităţilor /competenţelor dobândite prin formare continuă/perfecţionare

- Arată competenţă în coordonarea activităţii de întreținere, reparații curente, curăţenie şi dezinsecţie din unitate ;

- Aplică cu responsabilitate prevederile normelor în vigoare privind distribuirea produselor lactate şi de panificaţie în şcoli, precum şi a fructelor, pe perioada desfăşurării cursurilor şcolare.

 1. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

5.1 Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii

- Contribuie la promovarea imaginii şcolii, împreună cu tot personalul şcolii , venind cu idei originale sau popularizând investiţiile ce s-au făcut în unitate.

5.2 Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale

- Manifestă interes pentru respectarea în unitate a regulamentelor;

- Încurajează disciplina muncii personalului din subordine;

- Evită orice conflict din unitate.

5.3 Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional

- Face parte din comisia de control managerial intern si are atributii pe aceasta linie: participa la sedintele comisiei, participa la elaborarea documentelor specifice, implementeaza,respecta prevederile procedurilor de sistem si operationale aplicabile la nivelul compartimentului, respecta circuitul documentelor in cadrul compartimentului.

- Elaborează şi îmbunătăţeşte periodic proceduri operaţionale compatibile serviciului administrativ ;

- Manifestă inovaţie în luarea unor decizii împreună cu conducerea şcolii

- Cunoaşte prevederile proiectului de dezvoltare instituţională al şcolii şi vine cu propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia

5.4 Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor

- Iniţiază şi elaborează proiecte şi parteneriate cu diferiţi parteneri economici şi sociali , urmărind derularea acestora în parametrii scopului urmărit.

5.5 Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii

- Atrage sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii, încheind contracte de sponsorizare cu aceştia, cu aprobarea conducerii unităţii

- Ţine legătura cu Asociaţia de părinţi a şcolii în vederea stabilirii necesităţilor şi nevoilor şcolii şi atragerea de fonduri extrabugetare

6.CONDUITA PROFESIONALĂ

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).

- Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea relațiilor interumane, eliminarea limbajului vulgar, a calomniei şi denigrării altora;

- Prezentarea la serviciu într-o ţinută decentă;

- Respectarea şefilor, a colegilor, a subalternilor, a persoanelor din afara unităţii, a elevilor;

- Comportamentul la locul de muncă să fie unul civilizat punând pe primul loc relațiile interumane, armonia grupului, munca în echipa şi randamentul muncii.

6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

- Profesionalismul, stăpânirea domeniului în care desfăşoară activitate;

- Munca tenace, eforturi susținute, perseverenta si implicare directă în activităţile pe le are în atribuţiile de serviciu;

- Manifestarea spiritului de echipă (acțiunea gândită şi înfăptuită în comun, coeziunea şi întrajutorarea colegilor în realizarea activităţii);

- Asumarea responsabilității personale în soluţionarea sarcinilor ce revin;

II.ALTE ATRIBUŢII

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obliga sa indeplineasca şi alte sarcini repartizate de angajator, prin decizia directorului, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii

D. Sfera relaţională a titularului postului


1. Sfera relaţională internă


a) Relaţii ierarhice


– subordonat faţă de:

Director

– superior pentru

Nu este cazul

b) Relaţii funcţionale:


– relații de colaborare:

cu celelalte servicii din cadrul unității școlare

– relaţii de colaborare cu organele de control

c) Relaţii de control:


d) Relaţii de reprezentare: nu este cazul


2. Sfera relaţională externă:


a) cu autorităţi şi instituţii publice:

Poliţie,ISU, Primărie, etc.

b) cu organizaţii internaţionale:

Nu este cazul

c) cu persoane juridice private:

Nu este cazul

3. Delegarea de atribuţii şi competenţă*****:


a) persoana căreia i se deleagă sarcinile

b) atribuțiile care vor fi delegate:

Sarcinile prevăzute în prezenta fisă de post

***** Se vor trece atribuţiile care vor fi delegate către o altă persoană în situaţia în care salariatul se află in imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate de muncă, delegaţii, concediu fără plată, suspendare, detaşare etc.). Se vor specifica atribuţiile, precum şi numele persoanei/persoanelor, după caz, care le va/le vor prelua prin delegare.Nr. 2066 din 9.12.2022

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

A.) Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș”, Mediaș cu sediul în Mediaș, strada Sebeșului nr.3 , județul Sibiu , organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: administrator patrimoniu , post vacant, pe perioadă nedeterminată,

3. Gradul/Treapta profesional/profesională:

4. Scopul principal al postului:administrator patrimoniu

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): 8 ore

B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș”, Mediaș cu sediul în Mediaș, strada Sebeșului nr.3 , județul Sibiu compartimentul secretariat , tel. 0269832703, persoana de contact Doris Schuller, email: scoalagen.8medias@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare):23.12.2022, ora 12, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: superioare(îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer/subinginer, economist)

2. Perfecționări (specializări):

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): aptitudini şi abilităţi de operare pe calculator în limbaje specifice ( Word, Excel)

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute:

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilităţi de comunicare şi relaţionare, de lucru în echipă,capacitate de gestionare a timpului şi a priorităţilor

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): -

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale):

8. Vechime

* Funcție de execuție sau de conducere.

** În cazul studiilor medii se va preciza modalitatea de atestare a acestora (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat).

*** Se va specifica obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, după caz.

**** Doar în cazul funcțiilor de conducere.

***** Se vor trece atribuțiile care vor fi delegate către o altă persoană în situația în care salariatul se află in imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate de muncă, delegații, concediu fără plată, suspendare, detașare etc.). Se vor specifica atribuțiile, precum și numele persoanei/persoanelor, după caz, care le va/le vor prelua prin delegare.

D.) Bibliografie şi tematică:

1.LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

2. Legea 98/19.05.2016,privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

4. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

5. O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

6. O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;

7. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;

8. ORDIN nr. 4183/ 2022 , pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

9. Legea 6/2012 pentru modificarea si completarea OUG 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore,cu modificările si completările ulterioare;

10. LEGEA nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

11. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;

12. LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI;

13. HOTĂRÂREA nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată conf. HG 1002/23.12.2015)

14. Legea nr. 132 / 2010 Colectarea selectiva a deseurilor;

15. LEGEA nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, modificatǎ prin Legea 29/2010

Tematica

Tematica concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu

1. Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, personalul unităţilor de învăţământ, răspunderea disciplinară a personalului;

2. Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic compartimentul administrativ-organizare şi responsabilităţi;

3. Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii;

4. Atribuţiile principale ale gestionarului, condiţii privind angajarea gestionarilor, răspunderea penală şi civilă a gestionarului;

5. Modul de realizare a achiziţiilor publice, proceduri de atribuire a contractelorde achiziţie publică;

6. Obligaţiile angajatorilor, obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;

7. Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind securitatea şi sănătatea în muncă);

8. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii);

9. Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii;

10. Dispoziţii generale, obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;

11. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia

12. Colectarea selectivă a deșeurilor.

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

- termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare):9.12.2022-23.12.2022, ora 12, la sediul instituţiei;

- selecţia dosarelor: 23.12.2022 , ora 12.30, la sediul instituţiei;

- proba scrisă în data de 05.01.2023, ora 9.00, la sediul instituției;

- afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 05.01.2023, ora 13.00

- proba interviu în data de 05.01.2023 , ora 13.00, la sediul instituției.

- afişarea rezultatelor de la proba de interviu: .05.01.2023, ora 15.00

- afişarea rezultatelor finale: 05.01.2023, ora 15.00

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

- se pot depune contestaţii până în data de: 6.01.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei.

- afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor:9.01.2023, ora15.00, la sediul instituţiei.


Cerere de înscriere

Autoritatea sau instituția publică: Școala Gimnazială Constantin Ioan Motaș

Funcția solicitată: Administrator patrimoniu

Data organizării concursului, proba scrisă și/sau proba practică, după caz: Numele și prenumele candidatului:

Datele de contact ale candidatului (Se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs.): Adresa:

E-mail:

Telefon:

Persoane de contact pentru recomandări :

Numele și prenumele

Instituția

Funcția

Numărul de telefon

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate.

Menționez că am luat cunoștință de condițiile de desfășurare a concursului.

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în ceea ce privește consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele:

Îmi exprim consimțământul [ ] Nu îmi exprim consimțământul [ ]

cu privire la transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului, în format electronic.

Îmi exprim consimțământul [ ] Nu îmi exprim consimțământul [ ]

ca instituția organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condițiile legii certificatul de integritate comportamentală pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și din orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezentul formular.


Îmi exprim consimțământul [ ] Nu îmi exprim consimțământul [ ]

ca instituția organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condițiile legii

extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezentul formular.

Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară/mi s-a aplicat sancțiunea disciplinară.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data:

Semnătura:


In conformitate cu ordinul comun M.E 5558/M.S 2389 privind modificarea Ordinului comun al M.E si MS nr. 5338/2015/2021, Școala gimnazială va desfășura cursurile în regim online pentru toate clasele.


Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat la Școala C.I. Motaș

Nr. personal angajat: 35

In conformitate cu adresa M.E nr 429/29.10.2021, numărul persoanelor din instituția noastră vaccinate este de 20, procentul de vaccinare: 57,14%

Clase cu activitatea online

 1. Suspendarea cursurilor cu prezență fizică - Clasa a V-a B, 23 elevi, perioada : 28 septembrie 2021- 10 octombrie 2021. Reluarea cursurilor: 11 octombrie 2021

 2. Suspendarea cursurilor cu prezență fizică - Clasa a VII-a A , 20 elevi, perioada : 1 octombrie 2021- 11 octombrie 2021. Reluarea cursurilor: 12 octombrie 2021

 3. Suspendarea cursurilor cu prezență fizică - Clasa pregătitoare A, 21 elevi, perioada : 5 octombrie 2021- 18 octombrie 2021. Reluarea cursurilor: 19 octombrie 2021

 4. Suspendarea cursurilor cu prezență fiziă - Clasa I A , 25 elevi, perioada: 11.10.2021- 20.10.2021. Reluarea cursurilor cu prezență fizică : 21.10.2021

 5. Suspendarea cursurilor cu prezență fiziă - Clasa a VI-a A , 29 elevi, perioada: 14.10.2021- 26.10.2021. Reluarea cursurilor cu prezență fizică : 27.10.2021

 6. Suspendarea cursurilor cu prezență fizică - Clasa a VIII-a A , perioada: 18.10.2021- 29.10.2021. Reluarea cursurilor cu prezență fizică : 01.11.2021

 7. Suspendarea cursurilor cu prezență fizică - Clasa a V-a A , perioada: 20.10.2021- 02.11.2021. Reluarea cursurilor cu prezență fizică : 03.11.2021


Incepe școala!

Dragi elevi, părinți și bunici!

Conform Ordinului comun ME și MS, nr. 3235 din 04.02.2021, ținând cont de rata de incidență în Municipiul Mediaș , de luni, 08.02.2021, școala începe în scenariul galben!

Elevii claselor din ciclul primar , precum și elevii din clasa a VIII-a, revin fizic la școală.

Celelalte clase, V, VI, VII, vor continua învățământul online.

În școală, vom respecta cam aceleași reguli cu care ne-am obișnuit:

Accesul părinților în școală este strict interzis!

In situații excepționale, accesul se face prin intrarea principală, după o programare telefonică prealabilă și cu aprobarea conducerii.

Părinții vor ține legătura cu învățătorul / dirigintele prin metodele cu care ne-am obișnuit deja: telefon, grup, etc.

Pentru eliberare de adeverințe sau alte acte școlare, părinții ne pot contacta telefonic, la 0269832703 sau online, pe adresa de mail scoalagen.8medias@yahoo.com.

Purtarea măștii este obligatorie, școala asigură elevilor măști.