BURSE

BURSE 2021-2022 sem I

 

 

1.  BURSELE DE PERFORMANȚĂ se acorda elevilor care:

 

         a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, organizate de M.E.C în anul școlar 2020- 2021;

         b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEC pentru competițiile internaționale în anul școlar 2020 - 2021;

         c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/ concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico- științific, organizate de M.E.C în anul scolar 2020 - 2021;

Nota 10 la purtare în anul școlar 2020 – 2021;

Acte necesare:

·         cerere.

·         copie xerox după diploma obţinută

·         Extras de cont (pentru plata bursei)

 

 

2. BURSELE DE MERIT se acorda elevilor care se încadreaza în cel putin unul din cazurile urmatoare:         a) au rezultate deosebite la învatatura: au obtinut media generala de cel putin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar 2020 – 2021;

         b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor si concursurilor școlare naționale organizate de MEC în anul școlar 2020 - 2021;

         c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competitiilor/ concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de MEC în anul scolar 2020 - 2021.

Acte necesare:

·         tabel nominal/clasă cu media generală din anul precedent și nota la purtare semnat de către diriginte.

·         Extras de cont (pentru plata bursei)

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II lea pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial și liceal, respectiv cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase.

 

 

3. BURSELE DE STUDIU se acorda elevilor care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

         a) au media generala peste 7,00 și nota 10 la purtare în anul școlar 2020 – 2021;

         b) au venit lunar brut pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului cel mult egal cu salariul minim brut pe economie:

        Venitul lunar net pe membru de familie pe lunile iunie, iulie și august 2021,

   - 1386 lei /membru de familie(pentru angajaţi cu studii medii)

   - 1413 lei /membru de familie(pentru angajaţi cu studii superioare)

    - 2362 lei /membru de familie(pentru angajaţi care lucrează în construcţii)

Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în functie de modificarile intervenite în veniturile familiei și în situația școlară a elevilor. Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II lea pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial și liceal, respectiv cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase.

Important!!! Bursele de studiu se revizuiesc semestrial și se pierd dacă nota la purtare nu rămâne 10.

ACTE NECESARE

1. Adeverințe de venit net pentru lunile iunie, iulie, august 2021 (salarii, pensii, alocație suplimentară și orice alt venit permanent!!!, sau declarație pe proprie răspundere de la părinții fără venit.) 

2. Adeverințe de la frații elevi sau studenți și/sau declarație pe proprie răspundere de la frații aflați în întreținerea familiei care nu sunt elevi/studenți, care nu lucrează și nu au venit.

3. Cerere  în care se specifică media 10 la purtare și MEDIA GENERALĂ cu care a promovat anul școlar 2020-2021. 

4. Copie BI/CI , părinți, frați, elev sau copie certificate de nastere pt fratii care nu au implinit 14 ani.

5. Extras de cont (pentru plata bursei)


4.BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acorda elevilor care se încadrează în una din urmatoarele categorii:

 

         a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi 3 de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar

         b) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;

2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

Acte necesare:

 Orfani

·         Cerere în care se specifică media 10 la purtare și MEDIA GENERALĂ în anul Școlar 2020-2021

·         copia certificatului de nastere si a actului de identitate al elevului, daca acesta exista;

·         copii ale certificatelor de deces

 Bolnavi

·          Cerere în care se specifică media 10 la purtare și MEDIA GENERALĂ în anul Școlar 2020-2021

·         copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului, daca acesta exista;

·         certificatului medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul școlar;

 Mediul rural (care sunt școlarizati într-o alta localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învatamânt din localitatea de domiciliu)

·         Cerere în care se specifică media 10 la purtare și MEDIA GENERALĂ în anul Școlar 2020-2021

·         copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului ( pentru 4 elevii care au vârsta sub 14 ani și nu au carte de identitate, se va prezenta copia actului de identitate al unuia din parinți pentru a face dovada localitații de domiciliu)

 Sociale pentru elevii proveniti din familii cu venituri reduse - elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:  

1. nu realizează un venit net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mare de 50% din salariul minim pe economie

    - Au venit net lunar pe membru de familie pe lunile pe lunile septembrie-decembrie 2020 și ianuarie-august 2021 de cel mult 50% din salariul minim net pe economie, după cum urmează:

 -  lunile – septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2020

              –  693   lei/membru de familie (pentru angajaţi cu studii medii)

              –  706,5   lei/membru de familie (pentru angajaţi cu studii superioare)

              –  1181   lei/membru de familie  (pentru angajaţi care lucrează în construcţii)

 -  lunile – ianuarie- august 2021

              –  693   lei/membru de familie (pentru angajaţi cu studii medii)

              –  706,5   lei/membru de familie (pentru angajaţi cu studii superioare)

              –  1181   lei/membru de familie  (pentru angajaţi care lucrează în construcţii)

2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare si de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane.

3.promovați 

4.Media 10 la purtare în Anul Școlar 2020-2021

Acte necesare:

·         Cerere în care se specifică media 10 la purtare și MEDIA GENERALĂ în anul Școlar 2020-2021

·         copia actului de identitate al elevului;

·         copii xerox certificate de naștere sau acte de identitate, dupa caz, ale celorlalți membri ai familiei;

·         acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni (adeverinţă salariat ), anterioare depunerii dosarului;

·         act doveditor în original cu terenurile agricole deținute;

·         act doveditor în original privind veniturile inregistrate de la ANAF;

 

Toate bursele sunt condiționate, respectiv: elevul trebuie să fie promovat și sa aibă media 10 la purtare.

         Bursele de merit și bursele de studiu se acorda pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregatirii si susținerii examenului de bacalaureat.

         Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanțelor şcolare. Nu beneficiaza de bursa de merit și studiu, elevii din clasele primare.

 

Dosarele se depun la diriginti/invatatori

Termen: 30 septembrie 2021